مقالات آموزشی

مرجع برنامه نویسی

مقالات ویژه

آموزش HTML

منوی کاربری

DOCTYPE

HTML در نسخه های متفاوتی منتشر شده است. به همین دلیل برای اینکه مرورگر در هنگام تفسیر کردن کدهای صفحه دچار مشکل نشود و کدها را همانطور که مد نظر طراحی بوده است تفسیر کند باید هنگام نوشتم صفحه HTML نوع سند HTML در قالب کد مشخص شود. این قسمت از کد که قبل از تگ <html> نوشته می شود به عنوان DOCTYPE شناخته می شود.

در صورتی که DOCTYPE مشخص نشود، مروگر کد صفحه را طبق الگوهای پیش فرض خود تفسیر می کند که ممکن است با چیزی که مد نظر طراح بوده تفاوت داشته باشد. همچنین ممکن است نتیجه تفسیر کد در مرورگر های مختلف هم متفاوت باشد!

برای HTML نسخه 4.01 سه DOCTYPE اصلی وجود دارد که در اینجا به طور مختصر به آنها می پردازیم.

HTML 4.01 Strict DTD: در سند HTML با این DOCTYPE همه المنت ها به جز آنهایی که منسوخ شده اند و فریم ست ها قابل استفاده هستند. این نوع سند با وارد کردن کد زیر در ابتدای صفحه و قبل از تگ <html> مشخص می شود:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
        "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional DTD: این نسخه از DOCTYPE شامل همه المنهای نسخه Strict بعلاوه المنتهای منسوخ شده است. با وارد کردن کد زیر در ابتدای صفحه، مرورگر صفحه را به عنوان HTML 4.01 Transitional  تفسیر می کند:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"

HTML 4.01 Frameset DTD: این نسخه شامل همه المنتهای نسخه Transitional بعلاوه فریم ها می شود و با اضافه کردن کد زیر در ابتدای صفحه مشخص می شود:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
        "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

همچنین برای XHTML 1.0  هم نوع سندهای Strict و Transitional و Frameset تعریف شده اند که با اضافه کردن کد های زیر ست می شوند:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

اما برای XHTML نسخه 1.1 نسخه های Transitional و Frameset حذف شده اند و تنها یک نسخه باقی مانده است:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

برای HTML5 که در حال حاضر آخرین نسخه HTML است و کار بر روی آن همچنان ادامه دارد، DOCTYPE با کد زیر تعریف می شود:

<!DOCTYPE HTML>